dailytrust

Idan mummuna mai kux i zai nuna min qauna shi zan zava

- Laraba K.B

Idan mummuna mai kuxi zai iya kyautata min sannan ya yi min abin da raina yake so, ya qaunace ni, kuma ya ba ni salama a cikin zucciyata to zan zave shi.

DUNIYAR

ha-ng

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

https://dailytrust.pressreader.com/article/281891597646816

Media Trust Limited