dailytrust

WA’AZIN KIRISTA Yin tsayayya da dabarun Shaixan (3)

(MAIMAITAWA)

Ku yi ɗamara da dukkan makamai na Allah, don ku iya dagewa gaba da kissoshin Iblis. Ai, famarmu ba da ’yan Adam muke yi ba, amma da mugayen ruhohi ne na sararin sama, masarauta, masu iko da waɗanda ragamar mulkin zamanin nan mai duhu take hannunsu. Saboda haka, sai ku ɗauki dukkan makamai na Allah, domin ku iya dagewa a muguwar ranar nan, bayan kuma kun gama komai duka, ku dage. Saboda haka fa ku dage, gaskiya ta zama ɗamararku, adalci ya zama sulkenku, shirin kai bisharar salama ya zama kamar takalmi a ƙafafunku. Ban da waɗannan kuma, ku ɗauki garkuwar ban-gaskiya, wadda za ku iya kashe duk kiban wutar mugun nan da ita. Ku kuma ɗauki kwalkwalin ceto da takobin ruhu, wato Maganar Allah, a koyaushe kuna addu’a da roƙo ta wurin ikon ruhu ba fasawa. A kan wannan manufa ku tsaya da kaifinku da matuƙar naci, kuna yi wa dukkan tsarkaka addu’a. (Afisawa 6:11-18)

“Ku xauki sulke na adalci…” An wakilta adalci a matsayin sulke wanda ke ba da kariya ga gavovi mafiya muhimmanci. Ba za mu iya yaƙi da maƙiyan ruhaniya cikin adalcinmu ba kamar yadda soja zai yi yaƙi da kyau ba tare da sulkensa ba. Wannan ba adalcin da muka samu ne, amma adalcin da aka samu ta wurin ban-gaskiya cikin Yesu, yana ba mu cikakkiyar amincewar sanin matsayinmu.

“Ku yi wa ƙafafunku tanadin bisharar salama…” Ana wakilta shiryenau’i shiryen bishara a matsayin takalman kariya waɗanda sojojin Romawa ke sawa. Ba wanda zai iya yin yaƙi yadda ya kamata ko ya tafi harkokinsa yadda ya kamata ba tare da wannan kayan aiki ba.

Fiye da haka, ku ɗauki garkuwar ban-gaskiya, wadda da ita za ku iya kashe dukkan kibau masu zafin gaske na mugun. Ku ɗauki kwalkwali na ceto, da takobin ruhu, wato Maganar Allah; wannan haqiqa yana da ra’ayin kuma ya shafi kowane nau’in sulke guda uku da ke biye. Ba ra’ayi ba ne, waɗannan sassa na makamai suna da muhimmanci fiye da sauran.

Ɗaukar garkuwar ban-gaskiya: Afisawa 6:13-14 ta gaya mana makamai da za mu yi. Wasu daga cikin sulke dole ne mu sa kowane lokaci kuma mu kasance da su a matsayin tushen gaskiya. Saboda haka ya zo na farko. Dole ne mu kasance da tushe a cikin bel na gaskiya, sulke na adalci da “takalmin yaƙi” na bishara. Duk da haka yanzu Manzo Bulus ya yi magana game da ɓangarori na makaman da za mu ɗauka a lokutan yaƙi na ruhaniya da zarafi. Ku ɗauki garkuwar ban-gaskiya wadda da ita za ku iya kashe dukkan kibau masu zafin gaske na mugun: ban-gaskiya tana wakiltar garkuwa ce, tana kare mu daga maƙiyin mugun, ƙoƙari na mugayen ruhohi domin su raunana mu ta wurin. tsoro da rashin imani.

Garkuwar da Bulus ya kwatanta ba ƙaramarta ba ce, amma babbar garkuwa ce wadda za ta iya kare duk jiki. A cikin yaƙe-yaƙe na da, an harba waɗannan dardusan wuta da yawa a farkon harin. Tunanin ba wai kawai a raunata abokan gaba ba ne, a’a, a harba musu kibau daga kowane vangare, ta haka ne za a ruxar da firgitar abokan gaba. Tunani, ji, hasashe, tsoro da ƙarya - duka za su iya jefa mu ta wurin Shaiɗan kamar kibau masu wuta. Ban-gaskiya tana mayar da su baya.

“…Ku ɗauki kwalkwali na ceto: A zamanin da, wannan yakan kasance hular fata ce da aka yi ta da ƙarfe don ƙarin ƙarfi. Sau da yawa an ƙara wani

na kayan ado, ana kwatanta ceto a matsayin irin wannan kwalkwali, yana kare wani muhimmin sashi na jiki. Soja zai zama ba ya da kariya idan ya shiga yaƙi ba tare da kwalkwalinsa ba.

Ɗaya daga cikin mafiya kyan makaman Shaiɗan a kanmu shi ne sanyin gwiwa. Lokacin da aka sa mana kwalkwali na ceto, yana da wuya mu karaya.

Takobin ruhu, wato Maganar Allah: Don yin amfani da takobin ruhu yadda ya kamata, ba za mu iya ɗaukar Littafi Mai tsarki a matsayin littafi na sihiri ba ko kuma ɗaure ɗaya a wuyanmu ba, amma don yin amfani da takobi yadda ya kamata, dole ne mu ɗauke shi a matsayin Maganar Allah – wato Kalmar Allah. Idan ba mu da gabagaɗi cikin hurar nassi, cewa da gaske takobi ya fito daga ruhu, to ba za mu yi amfani da shi yadda ya kamata ba ko kaɗan. Ya zama dole ne mu ɗauki takobin ruhu a ma’anar dogara cewa ya taimake mu mu yi amfani da shi. Ba wai kawai ruhu ya ba mu littattafai ba, har ma ya sa su rayar da mu (ko mu rayar da su), kuma yana ba mu da madaidaicin takobi a lokacin da ya dace. Ka yi la’akari da soja ko a cikin horo, yanzu, dole ne ya aiwatar da su tun kafin lokaci kuma idan ya kasance babban mayaqi kuma yana da hikimar yaƙi, a lokacin yaƙin nan take zai tuna wane matsayi ya dace da daidai lokacin. Saboda haka, yin amfani da takobi mai kyau yana ɗaukar aiki.

MUSULUNCI

ha-ng

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

2023-05-26T07:00:00.0000000Z

https://dailytrust.pressreader.com/article/281964612090848

Media Trust Limited